REGULAMIN USŁUG

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ     

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną („Regulamin”) określa zasady świadczenia drogą elektroniczną usług polegających na umożliwieniu osobom fizycznym wzięcia udziału w akcji „List do opiekuna”, realizowanej w ramach kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” („Akcja”) poprzez wysłanie wiadomości lub formularza zgłoszeniowego zawierających list z podziękowaniami dla opiekuna. Informacje na temat Akcji oraz regulamin Akcji publikowane są na stronie internetowej listdoopiekuna.pl. („Strona Internetowa”).
 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:
  1. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;
  2. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
  3. Usługodawca – NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121361, NIP 8241000856; adres poczty elektronicznej: serwis@nutriciamedyczna.pl.
  4. Usługobiorca – osobę fizyczną, która korzysta z przewidzianej w niniejszym Regulaminie Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
  5. Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną bezpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, polegające na:
   1. zapewnieniu dostępu do informacji na temat Akcji organizowanej przez Usługodawcę, w tym do zamieszczonych na Stronie Internetowej regulaminu akcji, regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną udostępnianych na indywidualne żądanie Usługobiorcy w taki sposób, aby Usługobiorca miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Strony Internetowej („Usługa informacyjna”),
   2. udostępnieniu poprzez Stronę Internetową formularza zgłoszeniowego umożliwiającej wypełnienie formularza oraz przesłanie wymaganych danych, jak również udostępnienie adresu e-mail w celu udziału w Akcji na zasadach określonych szczegółowo w regulaminie Akcji („Usługa w związku z Akcją”),
  6. Świadczenie usług drogą elektroniczną – wykonywanie przez Usługodawcę usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłanych i otrzymywanych za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania i przechowywania danych; usługa jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, a więc systemów transmisyjnych oraz urządzeń komutacyjnych lub przekierowujących, a także innych zasobów, w tym nieaktywnych elementów sieci, które umożliwiają nadawanie, odbiór lub transmisję sygnałów za pomocą przewodów, fal radiowych, optycznych lub innych środków wykorzystujących energię elektromagnetyczną, niezależnie od ich rodzaju;
  7. Umowa – umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zawarta pomiędzy Usługodawca a Usługobiorcą,
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( tj. z dnia 9 czerwca 2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1219).
 4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
  1. rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną;
  2. wymagania techniczne dla świadczenia Usług,
  3. zakaz dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym,
  4. sposób ochrony danych osobowych Usługobiorcy,
  5. tryb postępowania reklamacyjnego.

    2. ZAKRES I WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Usługi świadczone przez Usługodawcę polegają na umożliwieniu korzystania z platformy pod adresem listdoopiekuna.pl za pośrednictwem, której można wziąć udział w akcji „List do opiekuna” i wysłać wiadomość e-mail lub formularz zgłoszeniowy zawierającą list z podziękowaniami dla opiekuna.
 2. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę możliwe jest z wykorzystaniem urządzenia końcowego spełniającego następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. Parametry techniczne komputera: Procesor: 1 GHz lub szybszy, 32-bitowy (x86) lub 64-bitowy (x64); Pamięć RAM: 1 GB (system 32-bitowy) lub 2 GB (system 64-bitowy); karta graficzna obsługująca technologię DirectX 9 ze sterownikiem WDDM 1.0 lub nowszym, rozdzielczość ekranu 1280×800 pikseli lub wyższa.
  2. Posiadanie stabilnego dostępu do sieci internetowej, program umożliwiający wywołanie i przeglądanie na ekranie komputera (lub innego urządzenia elektronicznego) plików hipertekstowych (HTML)
  3. Program Internet Explorer 9.0 lub wersja nowsza, lub Google Chrome wersja 43.0 nowsza, lub Mozilla Firefox wersja 38.0 lub nowsza, lub Safari 9.0.1. lub nowsza. (zalecany Chrome);
 3. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę wymaga obsługi plików cookies przez oprogramowanie określone w ust. 2 lit. c.
 4. Usługodawca wykorzystuje następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną przez Usługobiorcę:
  1. Szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatu SSL;
  2. Firewall
  3. System IPS
 5. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość umieszczenia w systemie teleinformatycznym użytkownika oprogramowania tworzonego głównie w celu wyrządzania szkód. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył komputer, który wykorzystuje korzystając z Internetu w program antywirusowy, który będzie stale aktualizował, niezwłocznie po pojawieniu się na rynku nowych wersji oprogramowania antywirusowego. Usługodawca informuje również, że szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną, w tym i opisywanej w Regulaminie, wiążą się z działalnością osób zmierzających do włamania się zarówno do systemu Usługodawcy (np. ataki na jego witryny), jak i Usługobiorcy. Akceptując treść Regulaminu i dokonując rejestracji, Usługobiorca przyjmuje do wiadomości, że nie istnieje perfekcyjne zabezpieczenie chroniące przed opisanymi wyżej niepożądanymi działaniami, a Usługodawca nie może zapewnić Usługobiorcy całkowitego zabezpieczenia przed powyższymi zagrożeniami.

3. ZAKRES I RODZAJ USŁUG – ZAWARCIE UMOWY

 1. Usługodawca może świadczyć za pośrednictwem Strony Internetowej Usługę informacyjną, Usługę w związku z Akcją.
 2. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną w czasie rzeczywistym, nieodpłatnie i zgodnie z Regulaminem.
 3. Umowa o świadczenie Usługi informacyjnej zostaje zawarta na okres od otworzenia Strony Internetowej przez Usługobiorcę do jej zamknięcia przez Usługobiorcę na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Rozpoczęcie przez Usługobiorcę korzystania ze Strony Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Umowa o świadczenie Usługi w związku z Akcją zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Usługobiorcę niniejszego Regulaminu i wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie, do czasu przesłania danych.  Przed zawarciem Umowy Usługobiorca powinien zapoznać się z treścią Regulaminu, potwierdzić jego akceptację i zobowiązać się do jego przestrzegania.
 5. Poprzez wysłanie listu przez skrzynkę kontaktową lub poprzez uzupełnienie i wysłanie formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej i wzięcie udziału w Akcji „List do opiekuna” Usługobiorca zawiera z Usługodawcą Umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 6. Wysłanie listu lub formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w Akcji „List do opiekuna” następuje za pośrednictwem Strony Internetowej. W celu wzięcia udziału w Akcji Usługobiorca zobowiązany jest podać Usługodawcy następujące dane osobowe:
  1. adres elektroniczny (e-mail);
  2. miasto,
  3. imię (obowiązkowe) i nazwisko (dobrowolne).
 7. Wysłanie listu lub formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w Akcji „List do opiekuna” jest jednoznaczne z wyrażeniem przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie określonym w pkt. IV ust. 2 lit. a – b Regulaminu, oraz oświadczeniem, iż został skutecznie pouczony o przysługujących mu uprawnieniach, określonych w pkt. IV Regulaminu.
 8. Wysłanie listu lub formularza zgłoszeniowego i wzięcie udziału w Akcji „List do opiekuna” przez Usługobiorcę oznacza oświadczenie przez Usługobiorcę, że:
  1. zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego treść;
  2. zobowiązuje się przestrzegać Regulaminu i nie wykorzystywać portalu Usługodawcy www.listdoopiekuna.pl do dostarczania, przechowywania, rozpowszechniania lub przekazywania treści bezprawnych;
  3. wszelkie dane podane w formularzu kontaktowym są prawdziwe;
  4. zobowiązuje się nie udostępniać innym osobom.
 9. Świadczenie usług przez Usługodawcę następuje nieodpłatnie.
 10. Umowa obowiązuje na czas realizacji Akcji „List do Opiekuna”, czyli do 31.12.2018 r.

 4. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest Usługodawca: NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 00-728, ul. Bobrowiecka 8.
 2. Usługobiorca zgadza się na przetwarzanie przez Usługodawcę jego następujących danych osobowych:
  1. adres elektroniczny;
  2. miasto,
  3. imię i nazwisko.
 3. Przetwarzanie danych osobowych określonych w ust. 2 może następować w celu realizacji Akcji „List do Opiekuna” i promocji kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” przez Usługodawcę.
 4. Dane osobowe podawane są przez Usługobiorcę dobrowolnie, podanie danych określonych w ust. 2 lit. a -c. jest jednak niezbędne do skutecznego przesłania listu, formularza zgłoszeniowego, wzięcia udziału w Akcji „List do opiekuna” i korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę.
 5. Usługobiorca może w każdym momencie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych określonych w ust. 2 lit. a-c w czasie obowiązywania Umowy o świadczenie Usług określonej Regulaminie, Umowa ta ulega natychmiastowemu rozwiązaniu. Oświadczenie Usługobiorcy powinno zostać złożone w formie określonej w pkt. VII.
 6. Usługobiorcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo żądania przeniesienia danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Każdej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Usługodawca przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych).
 9. Dane osobowe Usługobiorców będą przetwarzane przez czas trwania Akcji, a po jej  zakończeniu, jeżeli obowiązujące przepisy prawa do tego zobowiązują, przez czas wskazany w przepisach prawa.
 10. Usługodawca jako administrator danych osobowych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Akcji innym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym wsparcie organizacyjno-techniczne Akcji, na podstawie odrębnych pisemnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 11. Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu stanowi Polityka Prywatności.

5. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby prowadzona przez niego Strona Internetowa działała bez zakłóceń i w sposób ciągły.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług, jeżeli będzie to niezbędne ze względów technicznych, w tym w celu konserwacji, modyfikacji, aktualizacji, testowania, lub zmiany używanego przez niego oprogramowania lub infrastruktury technicznej lub ich napraw. W takim przypadku Usługodawca powiadomi o powyższym Usługodawców zamieszczając na Stronie Internetowej komunikat informujący o przyczynach chwilowych utrudnień w dostępie do Strony Internetowej lub braku dostępu do Strony Internetowej oraz o planowanym czasie trwania tych utrudnień lub braku dostępu.
 3. W przypadku zmiany danych określonych w pkt. III ust. 2, ujawnionych przez Usługobiorcę podczas wysyłania listu, Usługobiorca zobowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się nie naruszać praw autorskich i jakichkolwiek innych praw własności intelektualnej do udostępnionego przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem usług oprogramowania, lub jakichkolwiek innych przedmiotów praw własności intelektualnej. W szczególności, Usługobiorca zobowiązuje się nie zwielokrotniać, nie rozpowszechniać w jakikolwiek sposób, i nie prowadzić jakiegokolwiek obrotu udostępnionymi przez Usługodawcę w związku ze świadczeniem Usług przedmiotami praw własności intelektualnej.

6. ROZWIĄZANIE I ODSTĄPIENIE

 1. Usługobiorca może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli:
  1. Cel lub sposób korzystania z usług przez Usługobiorcę jest sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego, lub niniejszym Regulaminem;
  2. Usługodawca otrzymał zawiadomienie od organów władzy publicznej o bezprawnym charakterze informacji umieszczanym, przechowywany, rozpowszechnianych lub przekazywanych przez Usługobiorcę z wykorzystaniem platformy Usługodawcy.
 3. Oświadczenie Usługobiorcy lub Usługodawcy powinno zostać złożone w formie określonej w pkt. VII.
 4. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą gdy oświadczenie drugiej Strony doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią, lub gdy zostało dostarczone na adres elektroniczny Strony w taki sposób, że Strona mogła zapoznać się z jego treścią.

 7. KOMUNIKACJA

 1. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana ze świadczeniem Usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców powinna być kierowana do Usługodawcy na adres elektroniczny lub listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na następujące adresy:
  1. Adres korespondencyjny: NUTRICIA Polska Sp. z o.o., Serwis Konsumencki Nutricii Medycznej, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, telefon: +48 22 550 00 00,
  2. Adres mailowy: serwis@nutriciamedyczna.pl
 2. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, wnioski, roszczenia, żądania czy inna korespondencja związana z świadczeniem Usług przez Usługodawcę lub przetwarzaniem danych osobowych Usługobiorców, kierowana będzie przez Usługodawcę do Usługobiorcy za pośrednictwem profilu użytkownika Usługobiorcy, lub na adres elektroniczny Usługobiorcy.

 8. REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakłóceniami w działaniu lub niedostępnością Usług świadczonych przez Usługodawcę powinny być kierowane do Usługodawcy na adres elektroniczny: kontakt@listdoopiekuna.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać co najmniej:
  1. Imię i nazwisko Usługobiorcy;
  2. Opis problemu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.
 4. Usługobiorca zostanie powiadomiony o decyzji w sprawie jego reklamacji pocztą elektroniczną – na adres poczty elektronicznej wskazany przez Usługobiorcę.
 5. Usługobiorca ma prawo do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.

 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Niniejszy Regulamin może ulec zmianie w przypadku:
  1. Zmiany obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu,
  2. Zmiany zakresu lub rodzaju świadczonych Usług,
  3. Zmiany wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca.
 3. O zmianie Regulaminu Usługodawca informuje przez umieszczenie na Stronie Internetowej komunikatu zawierającego wiadomość o zmianie Regulaminu oraz treść zmienionego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 31.12.2018 r.