REGULAMIN AKCJI

Regulamin akcji „List do Opiekuna”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w akcji pod hasłem „List do opiekuna” („Akcja”), organizowanej w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą” („Kampania”) przez NUTRICIA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa.
 2. Organizatorem Akcji jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000121361, NIP 824-10-00-856, kapitał zakładowy 200.000,00 zł (dalej: „NUTRICIA” lub „Organizator”).
 3. Czynności związane z organizacją i przeprowadzeniem Akcji, na zlecenie NUTRICIA, realizuje MSLGROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000288123, NIP 521-345-86-65, kapitał zakładowy 772.500 zł (dalej: „Agencja”).
 4. Akcja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w Internecie – za pośrednictwem strony internetowej www.listdoopiekuna.pl.
 5. Akcja trwa od dnia 21.05.2018 r., godz. 00:00 do dnia 31.12.2018 r. („Okres trwania Akcji”). Wysyłanie Listów do Opiekuna w ramach Akcji możliwe jest w okresie od dnia 21.05.2018 r., godz. 00:00 do dnia 31.08.2018 r., g. 23:59.
 6. Celem Akcji jest:
  1. Zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę opiekunów (np. dzieci, małżonkowie, rodzice, bliscy, znajomi) osób chorych, którzy zajmują się osobą chorą na co dzień („Opiekun”), na zmagania tych Opiekunów, na ich siłę i wytrwałość,
  2. Zainspirowanie do pisania Listów skierowanych do Opiekuna i podziękowania mu za codzienne wsparcie, czułość, bliskość, za czuwanie nad tysiącem codziennych spraw, jak odpowiednie odżywianie, komfort fizyczny, dobre samopoczucie („List do Opiekuna” lub „List”).
 7. W ramach Akcji zostanie zorganizowana przez Organizatora w Warszawie, w miejscu dostępnym nieodpłatnie dla każdej osoby zainteresowanej, wystawa wybranych Listów do Opiekuna, podczas której zostaną wykorzystane wybrane Listy do Opiekuna (lub ich fragmenty) oraz nastąpi podsumowanie Akcji („Wystawa”). Dokładny termin, czas trwania i miejsce Wystawy zostanie wskazany przez Organizatora zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu.
 8. Informacje na temat Akcji publikowane będą na stronie listdoopiekuna.pl.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Akcji

 1. Uczestnikiem Akcji może być osoba fizyczna, która jest osobą pełnoletnią, zamieszkuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zapoznała się i akceptuje warunki Regulaminu oraz która w okresie od dnia 21.05.2018 r., godz. 00:00 do dnia 31.08.2018 r., g. 23:59 przygotuje i wyśle List do Opiekuna („Uczestnik”), w jeden z poniższych sposobów:
  1. drogą elektroniczną na adres: kontakt@listdoopiekuna.pl, w której to wiadomości należy podać imię (i ewentualnie nazwisko – podanie nazwiska nie jest wymogiem), miasto zamieszkania Uczestnika oraz dopisek „List do Opiekuna” – o dacie wysłania decyduje data i godzina wysłania wiadomości e-mail;
  2. poprzez stronę internetową www.listdoopiekuna.pl (zakładka „Wyślij list”), gdzie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając wskazane w formularzu dane Uczestnika (tj. adres email, miasto zamieszkania, imię (i ewentualnie nazwisko – podanie nazwiska nie jest wymogiem) – o dacie wysłania decyduje data i godzina wysłania wiadomości przez formularz kontaktowy,
  3. za pośrednictwem poczty polskiej na adres Agencji: MSLGROUP, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa, z dopiskiem „List do Opiekuna” – o dacie wysłania decyduje data stempla pocztowego na kopercie z Listem; na kopercie należy podać imię (i ewentualnie nazwisko – podanie nazwiska nie jest wymogiem) oraz miasto zamieszkania Uczestnika.
 2. List do Opiekuna nie może zawierać:
  1. treści, do których prawa autorskie przysługują innym osobom niż Uczestnik,
  2. treści naruszających dobre imię innych osób,
  3. treści bezprawnych,
  4. informacji dotyczących stanu zdrowia Uczestnika, Opiekuna lub osób trzecich ,
  5. danych osobowych Opiekuna, pozwalających na identyfikację Opiekuna, w szczególności: imię i nazwisko, adres, data urodzenia, email, miejsce pracy.
 3. Agencja, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, powoła 3-osobową komisję („Komisja”), która będzie weryfikowała czy Uczestnik oraz List spełniają określone w Regulaminie wymogi, a także, która będzie dokonywała wyboru Listów kierując się kryteriami, o których mowa w pkt 4 poniżej. Na każdego członka Komisji przypada jeden głos, przy czym decyzje Komisji zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Spośród nadesłanych Listów Komisja dokona wyboru Listów, które zostaną udostępnione (wykorzystane) podczas Wystawy. Przy wyborze Listów do Opiekuna komisja kierować się będzie następującymi kryteriami: pomysłowość, walory artystyczne, oryginalność, zgodność z tematem określonym w § 1 pkt 6 Regulaminu, czytelność, poprawność językowa.
 5. Z posiedzeń Komisji każdorazowo sporządzony zostanie pisemny protokół, który zostanie podpisany przez wszystkich członków tej Komisji.
 6. W dniu 05.09.2018 r. Agencja, działająca w imieniu i na rzecz Organizatora, ogłosi na stronie internetowej www.listdoopiekuna.pl listę Uczestników (w formie pliku *pdf), których Listy do Opiekuna zostały wybrane przez Komisję.
 7. Wybrane przez Komisję Listy w całości lub we fragmentach zostaną wykorzystane podczas Wystawy Listów, która odbędzie się w październiku 2018 r. Informacja o dokładnym terminie oraz miejscu wystawy Listów zostanie ogłoszona przez Agencję, działającą w imieniu i na rzecz Organizatora, do dnia 05.09.2018 r. na stronie internetowej listdoopiekuna.pl.
 8. W Okresie trwania Akcji wybrane Listy zamieszczone mogą zostać również, w całości lub we fragmentach, na stronie internetowej dotyczącej Akcji listdoopiekuna.pl oraz mogą zostać opublikowane, w całości lub we fragmentach, w mediach w wyniku komunikacji związanej z Akcją lub Kampanią.
 9. Udział w Akcji jest dobrowolny.

§ 3. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się pod adresem: serwis@nutriciamedyczna.pl.
 2. Dane osobowe Uczestników (tj. imię i ewentualnie nazwisko, ewentualnie także adres do korespondencji/zamieszkania – wskazany przy wysyłce Listu drogą pocztową oraz adres email, z którego przesłany został List drogą elektroniczną) będą przetwarzane w celu:
  1. realizacji i przeprowadzenia Akcji, w tym organizacji Wystawy, zamieszczenia wybranych Listów na stronie listdoopiekuna.pl oraz w mediach informujących o Akcji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora),
  2. rozpatrzenia reklamacji (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora),
  3. ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w Akcji. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji.
 4. Dane będą przechowywane przez Okres trwania Akcji oraz przez okres dochodzenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Akcją.
 5. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Administrator danych może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Akcji w ramach Kampanii innym podmiotom, w szczególności podmiotom świadczącym wsparcie organizacyjno-techniczne Akcji w ramach Kampanii, na podstawie odrębnych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.
 7. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz zgodnie z innymi wydanymi na jego podstawie polskimi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w związku z ochroną danych osobowych), na potrzeby przeprowadzenia i realizacji Akcji w ramach Kampanii, w tym na potrzeby Wystawy oraz postępowania reklamacyjnego.
 8. Przystępując do Akcji (z chwilą wysłania Listu) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez Uczestnika w związku z Akcją (w tym w Liście) informacji i danych stanowiących dane osobowe w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych – w celach wskazanych w pkt 2 powyżej.
 9. W przypadku nadesłania przez Uczestnika Listu, który mimo zapisów Regulaminu będzie zawierał informacje o stanie zdrowia lub inne dane osobowe, o których mowa w § 2 pkt 2 d) – e) Regulaminu, dane te, w tym fragmenty Listu z tymi danymi, zostaną niezwłocznie usunięte.

§ 4. Licencja

 1. W ramach Akcji mogą być zgłaszane jedynie takie Listy, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich oraz praw osobistych. Uczestnik oświadcza, że:
  1. przysługuje mu prawo do udzielenia oświadczeń i zezwoleń zgodnie z Regulaminem,
  2. udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji oraz nieodpłatnych zezwoleń zgodnie z poniższymi punktami.
 2. Z chwilą wysłania Listu, Uczestnik udziela, a Organizator nabywa nieodpłatną, niewyłączną licencję oraz nieodpłatne zezwolenia i zgody, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na korzystanie lub rozpowszechnianie Listów do Opiekuna, według uznania Organizatora, na wszystkich istniejących w dacie wysłania Listu polach eksploatacji, w tym polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zaś w szczególności na polach określonych w pkt a) – f) poniżej:
  1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania w całości lub w części – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową oraz multimedialną, niezależnie od standardu, systemu, formatu, na dowolnym nośniku, w tym w szczególności utrwalanie i zwielokrotnianie w dowolnej ilości i formie;
  2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Listy, w całości lub w części utrwalono – wprowadzanie do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, użyczenie, najem, dzierżawa oryginału albo egzemplarzy;
  3. w zakresie rozpowszechniania Listów w całości lub w części – publiczne wykonanie, wystawienie, odtworzenie, nadawanie, i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Listów, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; w tym rozpowszechnianie w Internecie, np. na stronie internetowej listdoopiekuna.pl,
  4. wykorzystywanie Listów w całości lub w części podczas Wystawy, a także do celów reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych Akcji lub Kampanii, bez ograniczenia, w tym w ulotkach, Internecie (np. na stronie internetowej www.listdoopiekuna.pl), prasie, telewizji i poprzez inne środki techniczne odpowiednie ze względu na potrzeby promocji i reklam;
  5. wprowadzanie Listów w całości lub części do: sieci komputerowych, w tym do sieci Internet oraz do innych sieci, bez ograniczenia, wprowadzanie Listów w całości lub w części do pamięci komputerów oraz przetwarzanie w pamięci komputerów, bez ograniczenia,
  6. skracanie i modyfikowanie prezentowanych Listów do Opiekuna, przedstawianie całości lub fragmentów Listu do Opiekuna na stronie internetowej www.listdoopiekuna.pl, podczas Wystawy oraz w mediach informujących o Akcji oraz Kampanii.
 3. Korzystanie z Listów na polach eksploatacji określonych w pkt a) – pkt f) powyżej, może następować w całości, w części, fragmentach, samodzielnie, w połączeniu z dziełami innych podmiotów, w tym, jako część dzieła zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowań, przystosowań, uzupełnień lub innych modyfikacji.
 4. Z chwilą wysłania Listu do Opiekuna, Uczestnik udziela zezwolenia (zgody) Organizatorowi do korzystania z Listów lub ich rozpowszechniania bez podawania imienia i nazwiska bądź pseudonimu twórcy oraz do decydowania o pierwszym udostępnieniu Listu publiczności. Uczestnik przenosi na Organizatora własność egzemplarza Listu.
 5. Organizator ma prawo do wprowadzenia zmian stylistycznych lub interpunkcyjnych w Listach wysłanych drogą elektroniczną, jeżeli będzie konieczność wprowadzenia poprawek pod kątem poprawności językowej, na co Uczestnik wyraża zgodę wysyłając List. Organizator jest uprawniony do usunięcia z Listów do Opiekuna fragmentów zawierających informacje o stanie zdrowia lub informacje, o których mowa w § 2 pkt 2 d) – e) Regulaminu, na co Uczestnik wyraża zgodę wysyłając List.
 6. Licencja, o której mowa w pkt 2 powyżej obejmuje prawo do wykonywania autorskich praw zależnych do Listów, jak również prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do Listów, w tym prawo dokonywania i zezwalania na dokonywanie przeróbek, zmian, według uznania Organizatora, a w szczególności na łączenie z innymi elementami w materiałach reklamowych Akcji lub Kampanii, prawo do korzystania i rozpowszechnia opracowań. Organizator ma prawo do usunięcia z Listu treści, o których mowa w § 2 pkt 2 Regulaminu.
 7. Licencja, o której mowa w pkt 2 powyżej, obejmuje prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji), w szczególności Organizator ma prawo przeniesienia uzyskanych praw, zezwoleń i upoważnień na inne podmioty według własnego uznania, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.
 8. Organizator nie jest zobowiązany do wykorzystania lub rozpowszechniania Listów w całości lub w części, a odmowa wykorzystania lub rozpowszechniania nie wymaga uzasadnienia.
 9. Niniejsza licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony.

§5.Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące organizacji lub przebiegu Akcji mogą być zgłaszane listownie do Agencji, działającej w tym zakresie w imieniu i na rzecz Organizatora – na adres: MSLGROUP, ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa lub na adres e-mail: kontakt@listdoopiekuna.pl z dopiskiem „Reklamacja – List do opiekuna”. Reklamacje mogą być zgłaszane w Okresie trwania Akcji oraz w terminie 21 dni od daty jej zakończenia, z tym zastrzeżeniem, że reklamacje dotyczące lub związane z § 2 pkt 1-6 Regulaminu, mogą być zgłaszane do Agencji w terminie 14 dni od ogłoszenia listy Uczestników, wybranych przez Komisję.
 2. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników w okresie od dnia 21.05.2018 r., godz. 00:00 do dnia 31.08.2018 r., oraz w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia na stronie internetowej listdoopiekuna.pl Uczestników, których Listy do Opiekuna, zostały wybrane.
 3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, adres do korespondencji Uczestnika, jak również przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia ich wysłania do Agencji. Odpowiedź na reklamację jest udzielana pisemnie, za pośrednictwem poczty polskiej lub pocztą elektroniczną, w zależności od tego, w jaki sposób została złożona reklamacja. Datą zgłoszenia reklamacji jest data nadania reklamacji na poczcie (decyduje data stempla pocztowego) lub data wysłania reklamacji drogą elektroniczną.
 5. Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nie uwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym według zasad ogólnych.

§6. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin dostępny jest na stronie listdoopiekuna.pl oraz w siedzibie Organizatora i Agencji.
 2. Każdy z Uczestników przed przystąpieniem do Akcji (tj. przed wysłaniem Listu do Organizatora) powinien zapoznać się z Regulaminem. Przystępując do Akcji (tj. z chwilą wysłania Listu) Uczestnik potwierdza zapoznanie się i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.