POLITYKA PRYWATNOŚCI

Wstęp

Firma NUTRICIA Polska Sp. z o.o. ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych jest NUTRICIA Polska sp. z o.o. (ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa).

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak NUTRICIA Polska zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających. Prosimy o kontakt pod adresem serwis@nutriciamedyczna.pl, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki prywatności miała miejsce w dniu 21 maja 2018 r.

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma NUTRICIA Polska czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla nas ważne. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie.
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.
 • Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce prywatności.

Jakie dane osobowe zbieramy?

W ramach przeprowadzania i realizacji akcji „List do opiekuna” możemy zbierać od Państwa bezpośrednio następujące kategorie danych osobowych:

 1. Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, miasto, adres korespondencyjny,
 2. Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez linie obsługi klienta i wiadomości e-mail,
 3. Historia wyszukiwania, w tym dostęp do stron, data dostępu, lokalizacja w chwili uzyskania dostępu oraz adres IP,
 4. Imię, nazwisko, adres, numer telefonu – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wysyłkę materiałów edukacyjno-informacyjnych.

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe nie bezpośrednio, gdy:

 1. dzielą się Państwo treściami w mediach społecznościowych, na stronach internetowych lub w aplikacjach związanych z naszymi produktami, bądź w odpowiedzi na nasze materiały promocyjne w mediach społecznościowych, lub
 2. zapoznajemy się z danymi osobowymi na Państwa temat i zbieramy takie dane, czytając informacje zebrane przez inne strony internetowe (na przykład możemy umieścić reklamę na stronie internetowej należącej do osoby trzeciej i gdy klikną Państwo na tę reklamę, możemy otrzymać informacje na Państwa temat oraz innych osób odwiedzających tę stronę internetową, aby dokonać pomiaru zasięgu i skuteczności tej reklamy).

Dlaczego zbieramy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe?

NUTRICIA Polska będzie zbierać przechowywać, wykorzystywać i ujawniać Państwa dane osobowe w celu realizacji akcji „List do opiekuna”, tj. w następujących celach:

 1. Do przetwarzania i udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania lub kontaktowania się z Państwem w celu udzielenia odpowiedzi na pytania lub prośby,
 2. Do zarządzania Państwa Zgłoszeniem i pozostałą korespondencję w ramach ww. akcji,
 3. Do potwierdzenia tożsamości osób kontaktujących się z nami telefonicznie, drogą elektroniczną lub w inny sposób,
 4. Do wysyłki materiałów edukacyjno-informacyjnych – w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Państwa dane osobowe mogą nam być również potrzebne w celu wypełniania obowiązków prawnych lub w kontekście naszych wzajemnych stosunków umownych.

Zbierając i wykorzystując dane osobowe w celach wskazanych powyżej lub w innych celach, będziemy Państwa informować przed ich zebraniem lub w chwili ich zbierania.

O ile to będzie wskazane, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku udzielenia takiej zgody mają Państwo prawo cofnąć ją w dowolnym czasie.

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez NUTRICIA Państwa danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem. Prawa te mogą Państwo wykonywać poprzez naszą stronę kontaktową serwis@nutriciamedyczna.pl.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu: serwis@nutriciamedyczna.pl.

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2. Przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu: serwis@nutriciamedyczna.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. Cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. Wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, lub
 4. Wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez NUTRICIA (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym serwis@nutriciamedyczna.pl, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. NUTRICIA nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowe przez NUTRICIA Polska, prosimy o powiadomienie nas o tym pod adresem serwis@nutriciamedyczna.pl, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt: serwis@nutriciamedyczna.pl.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

Jak chronimy Państwa dane osobowe

Rozumiemy, jak ważne jest bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby chronić Państwa dane osobowe przed nadużyciem, ingerencją, utratą, nieuprawnionym dostępem, modyfikacją lub ujawnieniem. Wdrożyliśmy szereg środków bezpieczeństwa dla ich lepszej ochrony. Na przykład, wprowadzamy kontrolę dostępu, używamy zapór sieciowych oraz bezpiecznych serwerów, a ponadto kodujemy dane osobowe.

Udostępnianie danych osobowych

NUTRICIA Polska udostępnia Państwa dane osobowe tylko takim podmiotom powiązanym i innym organizacjom, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich: Rodzaj danych: Cele:
Agencje PRowe  Osobiste dane kontaktowe Realizacja akcji „List do opiekuna” i kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą”:

 • zbieranie listów
 • korespondencja mailowa
 • analiza danych
 • obsługa zapytań użytkownika
 • wysyłka materiałów edukacyjno-informacyjnych (opcjonalnie)
Agencje marketingowe Osobiste dane kontaktowe Obsługa techniczna strony, analiza danych, obsługa zapytań, próśb użytkownika
Agencje hostingowe Osobiste dane kontaktowe, dane do logowania Hosting strony internetowej
Firmy kurieskie i pocztowe Imię, nazwisko, adres, numer telefonu Wysyłka materiałów edukacyjno – informacyjnych (opcjonalnie)

Udostępnianie danych za granicę

Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W odniesieniu do niektórych usługi i produktów możemy przetwarzać dane osobowe w sposób zautomatyzowany. Zasadniczo oznacza to, że decyzje są podejmowane automatycznie bez interwencji ludzkiej. System posiadając dane osobowe: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres email – automatycznie personalizuje komunikację edukacyjną i/lub promocyjną przesyłaną do użytkownika dopasowaną do jego preferencji, zainteresowań.

W przypadku zamiaru zastosowania takich metod, rzecz jasna, poinformujemy Państwa i damy Państwu możliwość zgłoszenia wcześniejszego sprzeciwu wobec stosowania takich praktyk. Prosimy także o kontakt z nami serwis@nutriciamedyczna.pl, w celu uzyskania dodatkowych informacji w sprawie tego rodzaju przetwarzania danych.

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie i innych technologii. Taka sytuacja może mieć miejsce, gdy odwiedzają Państwo strony NUTRICIA lub obce strony internetowe, oglądają nasze promocje online lub korzystają z naszych/obcych aplikacji mobilnych, a dane mogą obejmować następujące informacje:

 1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,
 3. Odwiedzone przez Państwa strony internetowe NUTRICIA,
 4. Linki, wybrane przez Państwa w ramach interakcji z naszym serwisem.

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można na stronie Polityka cookies.

Jak się z nami kontaktować

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez serwis@nutriciamedyczna.pl.